نویسنده = امینی، مهناز
سنجش نگرش ساکنان شهری در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/envj.2022.151267

رسول زمانی احمدمحمودی؛ نسرین قرهی؛ سمیرا بیاتی؛ حجت الله خدری غریب‌وند؛ مهناز امینی؛ فاطمه اسدی