نویسنده = باقری، محمدحسین
توسعه روش شناسی برآورد سیلاب مبتنی بر سنجش از دور در محیط گوگل ارث انجین

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 12-26

10.22034/envj.2022.154826

محمدحسین باقری؛ محمدرضا فرزانه؛ بهزاد رایگانی