محیط زیست دریایی
بررسی پویایی و ساختار جامعه فیتوپلانکتون خلیج چابهار (در مانسون تابستانه، زمستانه، پیش و پس مانسون)

مهشید جلیلی؛ ابوالفضل صالح؛ مریم فلاحی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ محمدرضا فاطمی

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 91-105

https://doi.org/10.22034/envj.2022.327023.1184

چکیده
  فراوانی، پراکندگی و تنوع ساختار جمعیت گونه ای فیتوپلانکتونی و میزان غلظت مواد مغذی خلیج چابهار در سال 99-98 مورد بررسی و اندازه ­گیری قرار گرفت. گسترش فیتوپلانکتون به عوامل فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی در دسترس، میکسوتروفی بودن گونه ­ها و شکارچیان (زئوپلانکتون) بستگی دارد. نمونه­ برداری از آب توسط بطری نیسکین در 9 ایستگاه در 6 بار از ...  بیشتر