نویسنده = ماشینچیان مرادی، علی
بررسی پویایی و ساختار جامعه فیتوپلانکتون خلیج چابهار (در مانسون تابستانه، زمستانه، پیش و پس مانسون)

دوره 6، شماره 74، دی 1400، صفحه 105-91

10.22034/envj.2021.145961

مهشید جلیلی؛ ابوالفضل صالح؛ مریم فلاحی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ محمدرضا فاطمی