بررسی فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس و رشد اقتصادی در استان های صنعتی ایران با استفاده از رویکرد DOLS

کاظم امین زاده؛ صادق بختیاری؛ سعید دائی کریم زاده

دوره 7، شماره 77 ، آبان 1401، ، صفحه 87-63

https://doi.org/10.22034/envj.2022.162892

چکیده
  پیشینه و هدف:ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیستی در یک بستر زمانی بلندمدت، می­ تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد. این بحث (جریان ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیستی)، موضوع بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است. آثار رشد اقتصادی بر محیط ­زیست یکی از مهم ­ترین بحث ­های مطرح امروز در اقتصاد ...  بیشتر