مطالعه تأثیرات علمی، اقتصادی و اجتماعی پژوهش‌های حوزه محیط زیست ایران

قاسم آزادی احمدآبادی؛ ساجده عبدی؛ ابوذر رمضانی

دوره 7، شماره 78 ، دی 1401، ، صفحه 38-55

https://doi.org/10.22034/envj.2023.351434.1217

چکیده
  پیشینه و هدف: رویکرد جدید به محیط­زیست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به‌عنوان یک جزء از سرمایه ملی کشورها، لزوم حفظ آن با به‌کارگیری فناوری‌های پاک هم­چون فناوری­ زیستی تبدیل به مهم‌ترین دغدغه‌های بشر در سده حاضر شده است. در فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور که به اولویت‌های علم و فناوری کشور اختصاص پیدا کرده، در اولویت الف خود ...  بیشتر