نقش قابلیت اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی رسانه های اجتماعی بر یادگیری وآگاهی محیط زیستی

طاهره نیک پور؛ علی اصغر کیا؛ محمد رضا رسولی

دوره 7، شماره 77 ، آبان 1401، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22034/envj.2022.163592

چکیده
  پیشینه و هدف: بروز انقلاب صنعتی امروزه جهان را در آستانه رویارویی با بحران های محیط زیستی قرار داده است که یکی از اساسی ترین معضلات جهانی است و مواجهه با آن به عنوان یک تلاش جمعی مستلزم ایجاد نگرش محیط زیستی در جامعه است. یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار دارد، حوزه محیط زیست است. وجود رسانه های مجازی به مثابه ...  بیشتر