اثربخشی آموزش های شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تاثیرات آن بر مسؤولیت پذیری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و محیط زیستی

محبوبه سلیمان پورعمران؛ مجید فیض عارفی؛ شیما محمدزاده؛ حمیدرضا سوداگر

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/envj.2021.110161

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش شهروندی بر مسئولیت ‌پذیری اجتماعی، مهارت اجتماعی و مهارت زیست ‌محیطی کارکنان شهرداری بجنورد در سال 96 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی از نوع پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد 810 نفر هست که به روش ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین مدارس استان خراسان شمالی

محبوبه سلیمان پورعمران؛ علیرضا نوری

دوره 4، شماره 65 ، آبان 1398، ، صفحه 25-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مدیریت سبز ﺑا رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش شهرستان اسفراین در سال 1394 بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی  با روش همبستگی می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 127 نفر از مدیران و  معاونین تعیین شده ...  بیشتر