تنوع زیستی و ایمنی زیستی
بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش یخاب در استان اصفهان

میلاد لطیفی؛ علیرضا رادان؛ مینو مشتاقی؛ مسیب صدری

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 73-89

چکیده
  یکی از راه‌های ارزیابی کیفیت زیستگاه‌های خشکی و افزایش کیفیت حفاظت، بررسی فون پرندگان می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی پرندگان و مناطق منحصر به فرد برای آن ها در پناهگاه حیات وحش یخاب در طی سال‌های از 1394 تا 1396 انجام گرفته است.در هر فصل سال 4 بازدید و در مجموع 32 بازدید میدانی انجام شد. از روش ترانسکت و شمارش نقطه ای برای بررسی فون ...  بیشتر