نویسنده = حسینی طایفه، فرهاد
ارزیابی میزان توافق بین شاخص‌های اکولوژیک در تعیین وضعیت کیفیت رودخانه کرج (استان البرز)

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 92-106

10.22034/envj.2022.159940

سید قاسم قربانزاده زعفرانی؛ فرهاد حسینی طائفه؛ منا ایزدیان


فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی

دوره 5، شماره 68، مرداد 1399، صفحه 29-42

10.22034/envj.2020.129068

جلیل بادام فیروز؛ منا ایزدیان؛ فرهاد حسینی طایفه