فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی

جلیل بادام فیروز؛ منا ایزدیان؛ فرهاد حسینی طایفه

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22034/envj.2020.129068

چکیده
  به منظور دستیابی به راه­کاری مشترک و هماهنگ برای نقل و انتقال فرامرزی موجودات زنده تراریخته و ایجاد اطمینان و قانونمندی در زمینه مقررات ایمنی­ زیستی در دنیا و افزایش هماهنگی جهانی، پروتکل کارتاهنا تصویب شد. بر اساس بند دوم ماده‌ی 23 این پروتکل دولت‌های عضو موظفند در زمینه تصمیم‌ گیری و سیاست‌ گذاری در مورد موجودات زنده تراریخته ...  بیشتر