نویسنده = بادام فیروز، جلیل
فواید و مخاطرات محصولات تراریخته: آگاهی بخشی

دوره 5، شماره 68، مرداد 1399، صفحه 29-42

10.22034/envj.2020.129068

جلیل بادام فیروز؛ منا ایزدیان؛ فرهاد حسینی طایفه