پیش بینی آلاینده های هوا (CO، O3 و PM10) و پارامترهای هواشناسی: مطالعه موردی شهرستان بیرجند

راضیه فرهادی؛ مهدی کارگر؛ قاسم ذوالفقاری

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 64-75

https://doi.org/10.22034/envj.2021.94016

چکیده
  آلودگی هوا، یک تهدید جهانی برای بهداشت عمومی و محیط زیست، به ویژه در مناطق شهری است. از این رو برای کنترل و برنامه ­ریزی غلظت آلاینده ها از مدل سازی استفاده می­ شود. در این مقاله یک مدل بر مبانی رگرسیون خطی به منظور پیش بینی کوتاه مدت CO، PM10 و O3 بر حسب پارامترهای هواشناسی ارائه شده است. داده های پارامترهای هواشناسی شامل رطوبت، فشار، ...  بیشتر