ارزیابی زیست محیطی
تجزیه و تحلیل مخاطرات انسانی محیط کار درحوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست به‌روش های تلفیقی EFMEA & SHERPA ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی صندلی خودرو)

سونا حیادخت؛ سید علی جوزی؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی

دوره 4، شماره 65 ، آبان 1398، ، صفحه 49-60

چکیده
  ‌بروز خطای انسانی در محیط‌های شغلی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد که می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و پیش‌بینی خطای انسانی و ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش خطاها و ریسک‌های بحرانی با استفاده از تکنیکSHERPA و EFMEA‌ در شرکت تولیدی صندلی خودرو انجام گرفت. ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو

اعظم وفایی نژاد؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی

دوره 4، شماره 64 ، مرداد 1398، ، صفحه 39-49

چکیده
  رضایت شغلی در کنار سطوح بالای سلامت عمومی کارگران، می تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش بهره وری شود. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان داروسازی (100=N) می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد (80=n) به عنوان نمونه تعیین شده اند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی ...  بیشتر