نویسنده = وفایی نژاد، اعظم
بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو

دوره 4، شماره 64، مرداد 1398، صفحه 39-49

اعظم وفایی نژاد؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی