بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در شرکت داروسازی مهردارو

اعظم وفایی نژاد؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی

دوره 4، شماره 64 ، مرداد 1398، ، صفحه 39-49

چکیده
  رضایت شغلی در کنار سطوح بالای سلامت عمومی کارگران، می تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش بهره وری شود. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان داروسازی (100=N) می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد (80=n) به عنوان نمونه تعیین شده اند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی آن بر اساس نظر چند تن از اعضای هیات علمی ...  بیشتر