بررسی اثرات متقابل تغییرات جمعیتی و منابع پایه‌ محیط زیست در ایران (با تأکید بر مسأله‌ آب)

مهری شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22034/envj.2021.89780

چکیده
  جمعیت کره زمین بین 1960 تا 2018، از سه میلیارد نفر به بیش از هفت میلیارد نفر افزایش یافته‌ است. در طی این دوره، بشر با سرعت بی‌سابقه‌ای تغییراتی را در محیط زیست جهانی رقم زده است. رابطه‌ جمعیت و محیط زیست یک رابطه‌ دو سویه است. از یک سو، افزایش جمعیت و پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، تغییرات زیست‌محیطی، ...  بیشتر