نویسنده = شمس قهفرخی، فریده
بررسی اثرات متقابل تغییرات جمعیتی و منابع پایه‌ محیط زیست در ایران (با تأکید بر مسأله‌ آب)

دوره 6، شماره 71، خرداد 1400، صفحه 11-24

10.22034/envj.2021.89780

مهری شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی