نویسنده = عطیه بیدگلیان
بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

دوره 6، شماره 71، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22034/envj.2021.89651

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان