مدیریت پسماند
بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2021.179417

چکیده
  یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش رو دارند. این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌ 97-96 در مراکز ...  بیشتر