مکان یابی ایستگاه های پایش آلودگی هوا درمناطق 1و3 اصفهان با استفاده از تکنیک فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

رویا تاجی؛ مژگان احمدی ندوشن

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.22034/envj.2020.106432

چکیده
  در سال های اخیر رشد روز افزون جمعیت، وسایل نقلیه و کارخانجات صنعتی باعث شده است که آلودگی هوا به عنوان یکی از سوانح انسان ساخت، مشکلات عدیده ای را در پیرامون محیط زیست بشر ایجاد نماید و سلامتی آن ها را به خطراندازد. هدف از انجام مطالعه حاضر، مکان یابی ایستگاه های پایش آلودگی هوا در مناطق 1و3 شهر اصفهان با استفاده از تکنیک فازی و فرایند ...  بیشتر