ارزیابی زیست محیطی
نقش سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی در پیشگیری از جرایم محیط زیستی

هما داودی گرمارودی؛ ایرج گلدوزیان؛ احمد طلوعی مقدم

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 11-28

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181286

چکیده
  حق برخورداری از سلامت یکی از حقوق اساسی هر شخص است. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948و قانون اساسی ایران در اصل 3 (بند 12)، 29 و 43 بر حق بر سلامت و برخورداری از بهداشت تأکید دارد. ماده 2 منشور حقوق شهروندی مصوب 1395ریاست جمهوری نیز حق بر سلامت را یکی از حقوق هر ایرانی اعلام کرده است. امروزه محیط­زیست و سلامت، رابطه تنگاتنگی دارند. بر این ...  بیشتر