نویسنده = باقرزاده کریمی، مسعود
ارزیابی ریسک های زیست محیطی تالاب های پلدختر بر اساس مدل EFMEA

دوره 5، شماره 69، آبان 1399، صفحه 27-36

10.22034/envj.2020.106064

مهدی مهدی نسب؛ مسعود باقرزاده کریمی