ارزیابی ریسک های زیست محیطی تالاب های پلدختر بر اساس مدل EFMEA

مهدی مهدی نسب؛ مسعود باقرزاده کریمی

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/envj.2020.106064

چکیده
  ارزیابی اثرات زیست محیطی ابزار مدیریتی مهمی است که مخاطرات زیست محیطی طبیعی و انسانی و اثرات گسترده آن ها را شناسایی نموده و محاسبات کنترلی مناسبی را تعیین می نماید.  شناخت درست و دقیق از عوامل تهدید کننده تالاب ها بر اساس اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن ها می تواند زمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولی تر با این عوامل و نیز تهیه و اجرایی ...  بیشتر