تأملی بر سبزگرایی در سازمان: واکاوی نقش رهبری تحول گرا مبتنی بر محیط زیست و رهبری معنوی در ایجاد رفتارهای زیست محیطی در سازمان

محمد کشاورز؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22034/envj.2020.106927

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول­ گرا مبتنی بر محیط­ زیست، رهبری معنوی و اشتیاق زیست ­محیطی کارکنان بر ایجاد رفتار زیست محیطی در سازمان انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونه ‌گیری در­ دسترس ...  بیشتر