اثربخشی آموزش های شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تاثیرات آن بر مسؤولیت پذیری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و محیط زیستی

محبوبه سلیمان پورعمران؛ مجید فیض عارفی؛ شیما محمدزاده؛ حمیدرضا سوداگر

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/envj.2021.110161

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش شهروندی بر مسئولیت ‌پذیری اجتماعی، مهارت اجتماعی و مهارت زیست ‌محیطی کارکنان شهرداری بجنورد در سال 96 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی از نوع پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد 810 نفر هست که به روش ...  بیشتر