بررسی نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین ارزش نوع‌دوستی و رفتار شهروندی محیطزیستی

الهام شفائی مقدم

دوره 7، شماره 76 ، تیر 1401، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/envj.2022.154829

چکیده
  پیشینه و هدف: یکی از راه‌های اجتناب از آسیب رساندن به محیط‌زیست، تغییر رفتار شهروندان در جهت رفتار محیط ­زیستی یعنی رفتارهای حافظ محیط‌زیست و کاهش‌دهنده اثرات منفی اعمال انسانی بر محیط در کارهای روزانه و نیز برنامه‌های خاص در فضای باز و به زعم دابسون شهروندی محیط­زیستی می­باشد. در مطالعات اولیه در زمینه رفتارهای محیط ­زیستی ...  بیشتر

فرا تحلیل مطالعات رابطه آگاهی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی در ایران

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 51-64

چکیده
  در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیطی انسان، به عنوان یکی از مهم ‌ترین عوامل مؤثر بر محیط زیست مورد توجه جامعه ‌شناسان قرار گرفته است. این رفتارها ضمن این که بر مسائل و تهدیدات زیست محیطی موثر است، خود نیز از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه به بررسی رابطه آگاهی زیست محیطی با رفتار زیست محیطی با رویکرد فرا تحلیل پرداخته شده است. ...  بیشتر