ارائه مدل علّی بررسی متغیرهای مؤثر بر ارتکاب به جرایم محیط زیستی (مورد مطالعه‌: شهر کاشان)

زهرا نوری؛ محسن نیازی

دوره 7، شماره 78 ، دی 1401، ، صفحه 56-70

https://doi.org/10.22034/envj.2022.165173

چکیده
  پیشینه و هدف: محیط­ زیست و لزوم حفاظت از آن یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و متخصصان حوزه ­های مختلف علم قرار گرفته است. محیط­زیست یکی از ابعاد دستیابی به توسعه­ ی پایدار به شمار می ­آید. آن­ چه که بر همگان روشن است، فقدان حیات جوامع بشری بدون برخورداری از محیط زیستی سالم است. رویکردهای متفاوتی ...  بیشتر

فرا تحلیل مطالعات رابطه آگاهی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی در ایران

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 51-64

چکیده
  در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیطی انسان، به عنوان یکی از مهم ‌ترین عوامل مؤثر بر محیط زیست مورد توجه جامعه ‌شناسان قرار گرفته است. این رفتارها ضمن این که بر مسائل و تهدیدات زیست محیطی موثر است، خود نیز از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. در این مطالعه به بررسی رابطه آگاهی زیست محیطی با رفتار زیست محیطی با رویکرد فرا تحلیل پرداخته شده است. ...  بیشتر