اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 61-68

https://doi.org/10.22034/envj.2021.115609

چکیده
  رشد سریع جمعیت، نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را افزایش داده و زمینه توسعه فعالیت‌ های کشاورزی را فراهم کرده است. با توجه به محدود بودن زمین جهت کشت، نیاز روز افزون به مواد غذایی تنها با دستیابی به حداکثر بهره‌ وری در واحد سطح و افزایش کیفیت محصول امکان ‌پذیر خواهد بود. کاربرد کودهای شیمیایی و آفت‌ کش‌ها و هم چنین آبیاری از ...  بیشتر