نویسنده = علینژاد، مرضیه
اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

دوره 5، شماره 70، بهمن 1399، صفحه 61-68

10.22034/envj.2021.115609

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی