نویسنده = شبان، مجید
بررسی تأثیر معدن مس بوانات بر محیط زیست منطقه

دوره 5، شماره 67، اردیبهشت 1399، صفحه 65-75

خداکرم شکری؛ مجید شبان