نویسنده = بابایی، محمد
طراحی مدل زیست محیطی پایدار در صنعت گاز ایران با تاکید بر روش آمیخته اکتشافی

دوره 5، شماره 67، اردیبهشت 1399، صفحه 31-50

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده