فناوری‌های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش

سمانه کمیلی؛ عبداله مصطفائی؛ مرتضی جلالی لیچایی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/envj.2021.130384

چکیده
  اکسیدهای نیتروژن یکی از آلاینده‌های مهم هوا هستند که انتشار آنها در اتمسفر باعث تولید آلاینده‌های ثانویه خطرناکی می‌شود. شناسایی انواع روشهای کاهش این آلاینده در دودکش، راهنمای مهمی برای انتخاب روش اثرگذار برای دستیابی به حد مطلوب این آلاینده با توجه به نوع صنعت برای متخصصین است. در این مقاله بر روی روشهای کاهش اکسیدهای نیتروژن ...  بیشتر