تأملی بر رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیط زیستی با نقش میانجی باورهای محیط زیستی و خط مشی‌های سبز

عباسعلی رستگار؛ محمد کشاورز؛ شایان روحانی راد؛ شاهین روحانی راد

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22034/envj.2021.132206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با توجه به نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب ...  بیشتر