بررسی آثار محیط زیستی انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب نفتی

ویدا ورهرامی؛ فتانه کولیوند

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 50-62

https://doi.org/10.22034/envj.2021.138519

چکیده
  هدف این مطالعه، برآورد الگوی رشد اقتصادی درونزا و لحاظ اثر سلامت نیروی انسانی بررشد اقتصادی به صورت غیرمستقیم از طریق تأثیری که آلودگی محیط زیستی بر سلامت نیروی انسانی به جای می­گذارد، می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی اثر سلامت نیروی انسانی بر رشد اقتصادی، از یک الگوی اقتصاد سنجی، با بهره­گیری از روش داده­های تابلویی برای کشورهای ...  بیشتر