سمیت نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن در مقابل ریزجلبک Chaetoceros muelleri

سولماز سلیمانی؛ آرش قادری؛ دکتر مرتضی یوسف زادی؛ مریم معزی

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22034/envj.2022.153216

چکیده
  تقاضای روزافزون برای استفاده از فناوری نانو در سال‌های اخیر منجر به انتشار نانومواد در محیط‌زیست شده است. هدف از مطالعه حاضر، سنتز نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن با استفاده از عصاره آبی جلبک دریایی سبز و ارزیابی سمیت آن‌ها در مقابل ریزجلبک Chaetoceros muelleri به عنوان یک خوراک زنده مهم در پرورش آبزیان است. در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، ابتدا ...  بیشتر