نویسنده = علی بیگی، امیرحسین
چالش های ترویج سواد محیط‌زیستی زنان روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 73، مهر 1400، صفحه 35-48

10.22034/envj.2021.140004

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپزن