شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی فرهنگ محیط زیستی در ورزش

کیومرث مولادوست؛ مهنا شاهمرادی

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22034/envj.2021.141966

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی فرهنگ محیط‌زیستی در ورزش به روش ترکیبی(متوالی-اکتشافی)، در دو گام کیفی و کمی انجام شده است. نخست به‌منظور شناسایی عوامل اثرگذار، از روش کیفی بهره­گرفته شد. جامعه موردمطالعه در بخش کیفی را صاحبنظران حوزه ورزش و محیط‌زیست(کارشناسان کمیته‌های تخصصی ورزش و محیط‌زیست، کمیته ملی ...  بیشتر