ارزیابی کیفیت آب رودخانه های حوزه آبخیز بهشت آباد با استفاده از روش های مختلف (با تاکید بر آبیاری)

رسول زمانی احمدمحمودی؛ احسان فتحی؛ سمیرا بیاتی؛ زینب اکبری

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 29-39

https://doi.org/10.22034/envj.2022.149131

چکیده
  به­منظور ارزیابی مناسب بودن کیفیت آب برای مصارف شرب و کشاورزی شاخص­های مختلفی استفاده می­شوند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت آب رودخانه‌های حوزه آبخیز بهشت‌آباد برای اهداف آبیاری است. برخی پارامترهای کیفی آب در 4 ایستگاه انتخابی به­طور ماهیانه طی فصول بهار و تابستان 1392 و 1398 با استفاده از روش استاندارد اندازه‌گیری شدند. سپس ...  بیشتر