نویسنده = عباس مفرد، امیر
بررسی رابطه بین آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران

دوره 6، شماره 74، دی 1400، صفحه 48-59

10.22034/envj.2021.144177

امیر عباس مفرد؛ فرهاد حمزه؛ امید مرادی؛ نادر بهاری