آلودگی هوا
بررسی رابطه بین آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران

امیر عباس مفرد؛ فرهاد حمزه؛ امید مرادی؛ نادر بهاری

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 48-59

https://doi.org/10.22034/envj.2022.314515.1158

چکیده
  امنیت و ایمنی کلانشهرها امروزه مورد توجه دولت مردان و دیپلماسی شهری در تمام ابعاد زندگی شهری قرار دارد. هم­چنین یکی از مؤلفه‌های اصلی تهدید امنیت، بحث محیط زیستی از جمله آلودگی هوا است. موضوع آلودگی هوا و بحران محیط زیستی کلان شهرها خصوصاً شهر تهران در سال‌های گذشته به یکی از مسأله‌های اصلی متولیان مسؤولان تبدیل گشته است که تلاش ...  بیشتر