سازوکارهای حفاظت از منابع آب کشاورزی در شهرستان دشتستان

فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 40-57

https://doi.org/10.22034/envj.2022.150767

چکیده
  بحران منابع آبی خصوصاً در بخش کشاورزی به عنوان یک نگرانی مهم برای سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه ظاهر شده است. این در حالیست که امروزه کمبود آب یکی از عمده‌ترین عوامل بازدارنده در تولید محصولات کشاورزی است و نقش مهمی در عدم تحقق امنیت غذایی دارا می‌باشد. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی موانع حفاظت آب و طراحی سازوکارهای ...  بیشتر

عوامل موثر بر بکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی توسط کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم آباد

مسلم سواری؛ فاطمه نقی بیراوند

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 47-35

https://doi.org/10.22034/envj.2021.144176

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی عوامل موثر بر به کارگیری عملیات پایدار محیط زیستی انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم آباد بودند (N= 12500). حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه ‏گیری کوکران 240 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ ها پرسشنامه بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان ...  بیشتر