عوامل موثر بر بکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی توسط کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم آباد

مسلم سواری؛ فاطمه نقی بیراوند

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 47-35

https://doi.org/10.22034/envj.2021.144176

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی عوامل موثر بر به کارگیری عملیات پایدار محیط زیستی انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم آباد بودند (N= 12500). حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه ‏گیری کوکران 240 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ ها پرسشنامه بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان ...  بیشتر