اقتصاد محیط زیست
برآورد هزینه های وارد بر خدمات بوم سازگان اراضی زراعی ناشی از معدنکاری فلز بوکسیت جاجرم خراسان‌شمالی با استفاده از رویکرد انتقال منفعت

جلیل بادام فیروز؛ حمید سرخیل؛ رویا موسی زاده

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 49-62

https://doi.org/10.22034/envj.2022.323125.1176

چکیده
  استخراج مواد معدنی نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی به همراه دارد، از طرفی معدن­کاری و فرآیندهای وابسته به آن، می­ تواند پیامدهای آسیب رسان بر اکوسیستم‌های طبیعی داشته باشد که از آن­ جمله می توان به آلودگی هوا، آب و خاک، و هم­چنین اثر بر روی تنوع زیستی و کاربری اراضی اشاره نمود. بنابراین با کمی­سازی این پیامدها و تخمین ...  بیشتر