جغرافیای طبیعی
سنجش پتانسیل ذخیره‌سازی کربن توسط درختان شهری (مطالعه موردی: شهر همدان)

کامران شایسته؛ شیوا غریبی؛ فرهاد فیضی

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22034/envj.2022.317420.1164

چکیده
  شهر دارای پوشش ناهمگنی از زیرساخت­ های سبز و خاکستری است. زیرساخت­ های سبز از جمله پوشش درختی به عنوان ذخایر کربن عمل می­ کنند. روش‌های مختلفی جهت برآورد مقدار ترسیب کربن توسط درختان وجود دارد که هرکدام از روش‌ها وابسته به زمان، هزینه و نوع منطقه مورد­ مطالعه است. جهت تهیه نقشه پوشش درختان در مقیاس شهر همدان با مساحت 74 کیلومتر ...  بیشتر