بررسی تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل کننده بکارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز: شرکت های شهرک های صنعتی شهر یاسوج

محمد بهرامی سیف آباد؛ جواد عزیزی؛ سجاد حجت دوست

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 68-80

https://doi.org/10.22034/envj.2022.151266

چکیده
  کسب و استفاده از منابع دانش برای شرکت ها برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز عاملی ضروری می باشد و به شرکت‌ها در درک اطلاعات بازار، سیاست‌های دولت و نیازهای مشتری و انجام نوآوری‌های فناوری و طراحی و توسعه محصول برای حفظ مزیت‌های رقابتی خود کمک می نماید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأمین ...  بیشتر