سازوکارهای حفاظت از منابع آب کشاورزی در شهرستان دشتستان

فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 40-57

https://doi.org/10.22034/envj.2022.150767

چکیده
  بحران منابع آبی خصوصاً در بخش کشاورزی به عنوان یک نگرانی مهم برای سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه ظاهر شده است. این در حالیست که امروزه کمبود آب یکی از عمده‌ترین عوامل بازدارنده در تولید محصولات کشاورزی است و نقش مهمی در عدم تحقق امنیت غذایی دارا می‌باشد. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی موانع حفاظت آب و طراحی سازوکارهای ...  بیشتر