چالش های ترویج سواد محیط‌زیستی زنان روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپزن

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/envj.2021.140004

چکیده
  این پژوهش کیفی با هدف بررسی چالش­های ترویج سواد محیط­زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه، صاحب­نظران محیط­زیست، منابع­طبیعی، ترویج کشاورزی و هم­چنین سازمان­های مردم نهاد استان کرمانشاه بودند و نمونه ­ها به صورت هدفمند و با روش نمونه ­گیری ملاک محور انتخاب شدند. تحلیل محتوای داده ­ها ...  بیشتر