جغرافیای طبیعی
ارزیابی روند تخریب اراضی جنگلی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: جنگل های فندقلو شهرستان نمین)

فرهاد جوان؛ حسن حسنی مقدم؛ حسن ترابی

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181314

چکیده
  شهرستان نمین در استان اردبیل دارای اراضی وسیعی از گونه­های جنگلی فندقلو است. بنابراین هدف از این تحقیق، ارزیابی روند تخریب اراضی جنگل­ های فندقلو در شهرستان نمین با استفاده از تصویر ماهواره­ای LANDSAT  سنجنده +ETM در سال 1386 و تصویر سنجنده OLI مربوط به سال 1396 است. پس از انجام پیش ­پردازش­ های لازم، به منظور بالا بردن قدرت تفکیک مکانی ...  بیشتر