ارزیابی زیست محیطی
بررسی و مقایسه آثار رشد شهری بر سیمای سرزمین مناطق 4 و 9 شهر کرج جهت بازنگری در روند برنامه ریزی سکونتگاه‌ها

یحیی چهرآذر؛ فائزه چهرآذر؛ محمد جواد امیری

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22034/envj.2021.180149

چکیده
  امروزه تغییر در کاربری و پوشش اراضی در اثر عامل بسیار اثرگذار افزایش جمعیت ایجاد می‌شود. تغییر سیمای سرزمین از طریق تغییر پوشش و کاربری اراضی صورت می ­پذیرد. این مطالعه به منظور بررسی، مقایسه و تحلیل آثار رشد شهر بر سیمای سرزمین دو منطقه از شهر کرج با ماهیت ساختاری متفاوت و بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در اثر رشد شهری انجام شده ...  بیشتر