کلیدواژه‌ها = کهور آمریکایی
کمی سازی تأثیر انتشار کهور آمریکایی (Prosopis juliflora) بر پوشش گیاهی بومی در جنوب ایران

دوره 7، شماره 77، آبان 1401، صفحه 1-12

10.22034/envj.2022.159953

فاطمه ایزدی؛ عاطفه چمنی؛ رسول زمانی احمدمحمودی