بررسی تغییرات اندازه، تعداد و نوع لکه های زیستگاهی در Google Earth (زابلی- تالاب ماشکید)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22034/envj.2021.130385

چکیده
  این پژوهش، با هدف شناسایی و بررسی تغییرات اندازه، نوع و تعداد لکه­های زیستگاهی تالاب ماشکید در سال­های 1389 و 1399 صورت پذیرفته است. بدین­منظور، در فصل بهار 1399، از طریق عملیات میدانی و با مشاهده عینی، لکه­های زیستگاه شناسایی شدند. نقاط کنترل زمینی، با هدف ارزیابی صحت نقشه­های طبقه­بندی نهایی، از طریق ثبت اطلاعات پوشش زمین و ...  بیشتر

ارزیابی زیستگاه پایکا Ochotona rufescens در حوضه آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/envj.2021.113924

چکیده
  ارزیابی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت حیات­ وحش محسوب می­ گردد. در این پژوهش، ارزیابی زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) در حوضه آبخیز آدرشک با استفاده از مدل الگوریتم آنتروپی بیشینه (MaxEnt) انجام شد. مطابق اصول کارتوگرافی از نقشه ژئورفرنس توپوگرافی برای استخراج مرز منطقه، مدل رقومی ارتفاع (Dem) برای تهیه نقشه طبقه ­بندی شده تغییرات ...  بیشتر