مسؤولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

فرزاد کریمی خنجری؛ مهدی سجادی کیا

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22034/envj.2021.139925

چکیده
  محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می­باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین­المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت­ها به محیط زیست وارد می­شوند و بدیهی می­نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم و جبران خساراتی که از طرف آنان وارد می­گردد را ...  بیشتر