کلیدواژه‌ها = سنتز زیستی
سمیت نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن در مقابل ریزجلبک Chaetoceros muelleri

دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401، صفحه 81-94

10.22034/envj.2022.153216

سولماز سلیمانی؛ آرش قادری؛ دکتر مرتضی یوسف زادی؛ مریم معزی